REGULAMIN


Wprowadzenie

Witamy w Platformie B2B M-TECH POLAND Sp. z o.o. (zwana dalej Platformą).

Niniejszy regulamin dotyczy umów zawieranych pomiędzy M-TECH POLAND Sp. z o.o. a Klientami.

Klientem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jest podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie uzyskał dostęp do Platformy.

Klienci korzystający z usług Platformy M-TECH POLAND Sp. z o.o. - zwanego dalej Spółką lub M-Tech - zobowiązani są do postępowania zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania określonych w nim zasad i warunków. Niniejszy Regulamin stanowi zatem treść umowy, pomiędzy zarejestrowanym Klientem a M-TECH POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Redena 10 (41-807 Zabrze), posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 6452532997.

Dane kontaktowe M-Tech:

 • adres: ul. Redena 10, 41-807 Zabrze, Polska
 • numer telefonu: +48 32 757 11 80
 • adres e-mail: info@m-tech.pl

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG M-TECH POLAND

 

§1

Regulacje wstępne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa:
 • zasady świadczenia przez M-Tech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Redena 10, KRS: 0000668446, REGON: 242745267, NIP: 6452532997 (zwany dalej: M-Tech) usług drogą elektroniczną;
 • zasady zawierania umów poprzez platformę B2B na stronie internetowej 
  http://www.m-tech.pl lub http://www.m-tech.pl/logowanie
 • pomocniczo reguluje kwestie związane z danymi osobowymi osób, których dane dotyczą.
 1. Informacje związane z danymi osobowymi Klienta serwisu, a wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, znajdują się w zakładce Polityka prywatności.
 2. Adres poczty elektronicznej, jakim posługuje się M-Tech w ramach funkcjonowania Platformy to: info@m-tech.pl

 

§2

Rejestracja i świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną na Platformie polega na możliwości korzystania ze sklepu na Platformie przez zarejestrowanego użytkownika. W toku procesu rejestracji, pobiera się następujące dane osobowe:
 • Nazwę firmy,
 • NIP,
 • Adres firmy,
 • imię i nazwisko przedstawiciela,
 • adres e-mail i telefon przedstawiciela,
 • rodzaj działalności gospodarczej (fakultatywnie).
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych, a co za tym idzie - korzystanie ze sklepu w ramach Platformy.
 2. Na Kliencie dokonującym rejestracji ciąży obowiązek zapewnienia zgody przedstawiciela na podanie jego danych w ramach rejestracji.
 3. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz za wszelkie późniejsze modyfikacje tych danych.
 4. Klient w profilu użytkownika może usunąć swoje konto za pośrednictwem opiekuna handlowego.
 5. Wszelkie reklamacje rozpatruje się drogą elektroniczną bezpośrednio na adres e-mail opiekuna handlowego bądź pisemną na adres M-Tech: ul. Redena 10, 41 - 807 Zabrze z dopiskiem "Dział Reklamacji".
 6. Po rejestracji Klientowi udostępniane są informacje o produktach sprzedawanych w ramach Platformy. Informacje te nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
 7. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych pozwalających na korzystanie ze sklepu na Platformie (m.in. login i hasło). Wyłączną odpowiedzialność za niezachowanie w tajemnicy wyżej wymienionych danych ponosi Klient.
 8. Cennik stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa M-TECH POLAND Sp. z o.o. podlegającą ochronie prawnej. Ujawnianie, wykorzystywanie lub udostępnianie w inny sposób do wykorzystania w całości lub części jest zabronione. Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa grozi odpowiedzialnością cywilną oraz karną, zgodnie z przepisami ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

§3

Dokonywanie zakupów przez zarejestrowanego Klienta

 

 1. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.m-tech.pl.
 2. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na podanej stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w polu „UWAGI” sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia ( opcjonalnie).
 3. W Koszyku Klient wskazuje:
 • zamawiane produkty oraz ich ilość;
 • adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury/paragonu;
 • sposób dostawy;
 • sposób płatności.
 1. Dane osobowe Klienta są przekazywane podmiotom, stosownie do wyboru sposobu odbioru lub płatności. Dane Klienta będą przekazywane przewoźnikowi, zgodnie z wyborem Klienta co do sposobu dostawy i płatności.
 2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za dane podane w ramach Koszyka.
 3. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia:
 • „Do koszyka” – polega na wyborze produktów dodawanych do koszyka;
 • „Przejdź do kasy” – polega na zatwierdzeniu stanu koszyka i przejścia do menu sposobu wyboru płatności;
 • „Wybierz Przesyłkę” – polega na zatwierdzeniu formy przesyłki
 • „Wybieram tę przesyłkę” – polega na akceptacji sposobu dostawy;
 • „Zakończ – Złóż Zamówienie i zapłać” – polega na ostatecznym złożeniu zamówienia.
 1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, M-Tech przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty Klienta.
 2. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta w zależności od jego wyboru:
 • na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
 • osobiście w siedzibie Spółki.
 1. M-Tech zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych sposobów dostawy zamówień oraz form płatności w odniesieniu do wskazanych przez M-Tech produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.
 2. M-Tech zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności dla Klienta, który:
 • w przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta - nie odbierze w terminie przedmiotu zamówienia, a Poczta Polska zwróci przedmiot zamówienia nadawcy;
 • w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Spółki - nie odbierze co najmniej jednego zamówienia płatnego przy odbiorze;
 • w przypadku dostaw realizowanych przesyłką kurierską – co najmniej jednokrotnie odmówił odbioru przesyłki kurierskiej;
 • w przypadku notorycznego składania zamówień i anulowania ich.
 1. W razie braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, w tym także, jeśli ich zakup od dostawców M-Tech nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 2. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, M-Tech może zaproponować Klientowi: 
 • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka M-Tech będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia); 
 • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka M-Tech będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie) albo 
 • podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów może zostać w kilku odrębnych przesyłkach)
 1. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, M-Tech poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.
 2. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania informacji.
 3. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy potwierdzenia zamówienia i innych dokumentów pozwalających na odbiór zamówienia opłaconego z góry w siedzibie M-Tech.
 4. M-Tech nie ponosi odpowiedzialności za wydanie zamówienia osobom, które przedstawiły dane umożliwiające odbiór zamówienia z siedziby M-Tech.
 5. Przekazanie wydrukowanego potwierdzenia zamówienia jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wydanie zamówienia w siedzibie M-Tech osobie, która je posiada.

 

§4

Ceny produktów

 

 1. M-Tech zamieszcza informacje o produktach na Platformie i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Klient przy tworzeniu konta na Platformie B2B zostaje przypisany do cennika w jednej z walut: PLN, EUR, USD. Waluta jest wybierana na podstawie wskazanej przez klienta lokalizacji lub indywidualnych ustaleń między klientem a opiekunem handlowym. Spółka zastrzega sobie prawo do aktualizacji listy walut.
 3. Ceny na Platformie zamieszczone przy produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich, a także netto w walutach odpowiednich dla danego kraju Odbiorcy (EUR lub USD).; nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
  Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie sklepu na Platformie.
  Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności. M-Tech zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w sklepie na Platformie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 
 4. Do momentu uiszczenia całości ceny przez Klienta, zamówiony produkt lub produkty pozostają własnością M-Tech i może on wystąpić z roszczeniem windykacyjnym lub z roszczeniem o zapłatę należności.

 

 

§5

Modyfikacja zamówienia

 

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Spółkę wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta.  Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w dalszych punktach poniżej.
 2. Zmian można dokonywać na stronie Platformy w zakładce „Twoje Konto” lub kontaktując się mailowo bądź telefonicznie z pracownikami Spółki.
§6

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 

 1. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski, zapłaty można dokonać: 
 • gotówką przy odbiorze osobistym,
 • przedpłatą na konto,
 • pobraniem – za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej,
 • przelewem bankowym – ustalony w ramach czasowych z opiekunem handlowym.
 • w przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty należy dokonać przelewem bankowym. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności. 
 1. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być powiązana z rodzajem produktu lub/i miejscem odbioru zamówienia.
 2. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza teren Polski, zapłaty można dokonać przelewem w wyznaczonym terminie.

 

§7

Czas realizacji zamówień 

 

 1. Spółka może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych, tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia.Wskazana informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. 
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. 
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy spowodowanej niewywiązaniem się przez operatorów tj. Pocztę Polską oraz firmy kurierskiej z zawartych umów dotyczących obsługi przewozowej i pocztowej. 

 

§8

Warunki reklamacji 

 

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w czasie określonym w osobnym załączniku (formularz reklamacyjny znajduje się w zakładce DO POBRANIA) w zależności od rodzaju zakupionego towaru.
 2. Spółka w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dostarczenia reklamacji, ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Spółka naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy albo, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Spółkę podpisanej przez Klienta korekty faktury lub paragonu. 
 5. Spółka zastrzega sobie prawo, w toku postępowania reklamacyjnego, do żądania dodatkowych dowodów na okoliczność wadliwości towarów, w tym w szczególności: oświadczeń, protokołów, zdjęć lub informacji na temat reklamowanego produktu. Żądanie przez Spółkę informacji objętych niniejszym ustępem nie stanowi uznania reklamacji.

 

 

§9

Warunki gwarancji i rękojmi

 

 1. Okres gwarancji jest różny w odniesieniu do poszczególnych towarów z uwagi na ich zastosowanie.
 2. Produkty z kategorii wymienionych poniżej sprzedawane przez Spółkę są objęte gwarancją udzieloną przez Spółkę bądź producenta:
 • kategoria przetwornice, lampy do jazdy dziennej, czujniki parkowania – roczna gwarancja biegnąca od daty sprzedaży produktu jest udzielana przez Spółkę,
 • kategoria żarówki halogenowe i pomocnicze oraz palniki ksenonowe – 14 – dniowa gwarancja rozruchowa udzielona przez Spółkę,
 • produkty oparte na diodach marki Osram – objęte są 3 –letnią gwarancją udzielaną przez Spółkę.
 • kategoria OSRAM, PHILIPS, NARVA, NEOLUX, HORPOL, WAŚ – gwarancja jest udzielana przez producenta,

Gwarancja liczona jest od daty wystawienia dokumentu sprzedaży dla klienta końcowego.

 

 1. W przypadku produktu, na który Spółka lub producent udzielili gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady 
 2. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do Spółki, a w przypadku produktów z kategorii OSRAM, Philips, Narva, Neolux Spółka jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację,
 3. korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady.
 4. Spółka odpowiada za wady sprzedawanych produktów wobec Klienta na zasadach rękojmi za wady, określonych w kodeksie cywilnym. Wady należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniem przyjętym w kodeksie cywilnym.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy lub - w przypadku rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku - w chwili wydania rzeczy.
 6. Klientowi, w przypadku stwierdzenia wady w okresie rękojmi, przysługuje prawo do:
 • naprawy rzeczy,
 • wymiany rzeczy na nową,
 • obniżenia ceny,
 • odstąpienia od umowy.
 1. Wykonanie powyższych praw następuje na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 2. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

 

 

§10

Rezygnacja z zamówienia

 

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze nadane  kontaktując się telefonicznie lub mailowo z pracownikami Spółki.
 2. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w danej walucie widniejącej na dokumencie handlowym. Zwrot również następuje w tej samej walucie, w której została dokonana zapłata. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem.

 

§11

Promocje

 

 1. Na Platformie mogą znajdować się informacje o Promocjach. Promocje dzielą się na: 
 • promocje produktowe – obniżające cenę produktu, zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu, 
 • promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub wartościowy, określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie promocji,
 • pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie promocji,
 • zestawy promocyjne – przy zakupie wyłącznie na stronie produktowej zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w Boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich. 
 1. Promocje mogą być związane z kodem rabatowym to znaczy, że warunkiem skorzystania z promocji jest konieczność podania kodu rabatowego podczas składania Zamówienia. 
 2. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej. 
 3. O ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej, promocja produktowa kończy się w szczególności po wyczerpaniu zapasu produktów objętych promocją.
 4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału. 
 5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie. 
 6. Przy reklamacji Klient może zareklamować jeden produkt z pakietu lub zestawu promocyjnego zestawu Razem Taniej. Zwrot ceny za dany produkt nastąpi wówczas po uwzględnieniu udzielonego rabatu związanego ze sprzedażą produktu w pakiecie lub zestawie promocyjnym. 
 7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, anulowanie zamówienia może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego.

 

§12

Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach platformy jest M-Tech. Dane kontaktowe do administratora i jego przedstawiciela to:
 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji oraz realizowania zamówień Klienta na Platformie.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi korzystania z Platformy, w tym realizacji złożonego zamówienia. Dane Klienta będą również przetwarzane, za zgodą Klienta, w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych produktów, usług oraz promocji oferowanych przez Spółkę.
 3. W celu realizacji zamówień dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane przez Spółkę osobom związanym ze Spółką umowami o współpracy. Złożenie zamówienia jest wyrażeniem zgody na przekazanie danych. 
 4. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 5. Klienci Platformy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia. 

 

§13

Newsletter

 

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) M-Tech.
 2. Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Spółkę korespondencji drogą elektroniczną. 
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter lub po zalogowaniu się na stronie m-tech.pl i po wejściu na stronę Newslettera. 

 

 

§14

Postanowienia końcowe

 

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Platformy nie stanowią oferty, ani oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
 2. Spółka dokłada wszelkich starań, by  świadczone usługi w ramach Platformybyły na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Platformy w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związkuz koniecznością modernizacji lub rozbudowy Platformy. W związku z czasowym zawieszeniem dostępności Platformy, Klientom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Spółki.   
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 
 4. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego na Platformie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Platformie używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm.).
 7. Klient, akceptując niniejszy Regulamin, zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności Na Platformie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów. 
 8. W celu śledzenia zmian statystycznych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości usług Platforma korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu zPlatformy. 
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2019 r.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie m-tech.plzmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Regulamin konkursu - Facebook

§1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest: M-TECH POLAND sp. z o.o., Redena 10, 41-807 Zabrze
 2. Nagrody w konkursie ufundowała firma M-TECH POLAND sp. z o.o.
 3. Czas trwania konkursu: 09/09/2020 – 15/09/2020.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród nastąpi w dniu 16/09/2020 na stronie https://www.facebook.com/mtechpoland

 

§2 Warunki udziału w konkursie
 1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która wyśle poprawne zgłoszenie.
 2. Poprawne zgłoszenie to komentarz pod postem konkursowym.
 3. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
 4. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez

Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

§3 Zasady konkursu
 1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik musi przesłać komentarz z treścią konkursu.
 2. Treść zadania konkursowego zawarta jest w poście konkursowym umieszczonym na stronie https://www.facebook.com/mtechpoland
 3. Spośród prawidłowo zgłoszonych uczestników organizator wytypuje zwycięzców. Będzie to 3 uczestników, którzy odpowiedzą na treść w najciekawszy sposób (w opinii konkursowego jury).
 4. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez

Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

 1. Wysłanie zgłoszenia do udziału w konkursie (w formie komentarza pod postem) oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że jego treść nie zagraża, ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik.
 2. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/mtechpoland po rozstrzygnięciu konkursu.
 3. Do każdego zwycięzcy zostanie wysłane powiadomienie o wygranej za pomocą wiadomości prywatnego na Facebooku.
 4. Zwycięzcy otrzymają nagrody drogą pocztową lub kurierem.
 5. Uczestnik, który odmówi przesłania adresu, na jaki ma zostać wysłana nagroda lub osobistego odbioru nagrody zostanie zdyskwalifikowany.
 6. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na opublikowanie imienia i nazwiska w przypadku wygranej.

 

§4 Nagrody
 1. Nagrodami w konkursie są 3 komplety nagród: zestaw czujników parkowania M-TECH, komplet żarówek halogenowych POWERTEC PLATINUM oraz smycz z naszym logo.
 2. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

 

§5 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych Uczestnika konkursu jest Michał Jachowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą M-TECH POLAND sp. z o.o. wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod adresem: ul. Redena 10 41-807 Zabrze, posługująca się numerami NIP: PL6452532997, REGON: 242745267 oraz adresem e-mail: info@m-tech.pl
 1. Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Organizatora lub w określonych przypadkach poza siedzibą, na podstawie upoważnienia lub umowy powierzenia, jeżeli podmiot zewnętrzny świadczy usługi na rzecz Organizatora i jest to niezbędne dla realizacji konkursu.
 1. Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolna lecz niezbędna do tego, aby móc wziąć udział w konkursie, o czym mowa w §3 pkt. 4.
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie konkursu, w tym w celu wyłonienia zwycięzcy, kontaktu ze zwycięzcą oraz publikacją zwycięskiej odpowiedzi na pytanie konkursowe wraz z imieniem i nazwiskiem autora.
 1. Udział w konkursie i akceptacja regulaminu są równoznaczne wyrażeniu zgody na opublikowanie nazwisk Zwycięzców w mediach społecznościowych.
 1. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże usunięcie danych będzie skutkowało utratą statusu uczestnika konkursu.
 1. Uczestnik konkursu może cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę kontaktując się z Administratorem danych pod adresem mailowym info@m-tech.pl
 1. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będę udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim.
 1. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Dane uczestników konkursu przestaną być przetwarzane po zakończeniu konkursu.
§6 Postanowienia dodatkowe
 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 2. Uczestnik przystępując do konkursu zapewnia, że jest wyłącznym autorem odpowiedzi.

 3. Konkurs może zostać odwołany bez podania przyczyn.

 4. Firma M-TECH POLAND sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

 5. Informacje o wprowadzanych zmianach będą publikowane na stronie https://www.facebook.com/mtechpoland

 6. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do Organizatora i komisji konkursowej.

 1. Polityka prywatności oraz przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie Organizatora.

 

Regulamin konkursu

Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest: M-TECH POLAND sp. z o.o., Redena 10, 41-807 Zabrze
 2. Nagrody w konkursie ufundowała firma M-TECH POLAND sp. z o.o.
 3. Czas trwania konkursu: 15/04/2021 – 30/04/2021.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród nastąpi w dniu 04/05/2021 na stronie https://m-tech.pl/konkurs24v

 

Warunki udziału w konkursie
 1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która wyśle poprawne zgłoszenie.
 2. Poprawne zgłoszenie to komentarz w dowolnej formie – pisemnej lub graficznej.
 3. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
 4. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.).
Zasady konkursu
 1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik musi przesłać komentarz z odpowiedzią zgodną z treścią konkursu.
 2. Treść zadania konkursowego zawarta jest na stronie https://m-tech.pl/pl/Konkurs21
 3. Spośród prawidłowo zgłoszonych uczestników organizator wytypuje zwycięzców.
 4. Będzie to 3 uczestników, którzy odpowiedzą na treść w najciekawszy sposób (w opinii konkursowego jury).
 5. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.).
 6. Wysłanie zgłoszenia do udziału w konkursie (w formie komentarza pod postem) oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że jego treść nie zagraża, ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik.
 7. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronie https://m-tech.pl/konkurs24v po rozstrzygnięciu konkursu.
 8. Do każdego zwycięzcy zostanie wysłane powiadomienie o wygranej za pomocą wiadomości e-mail.
 9. Zwycięzcy otrzymają nagrody drogą pocztową lub kurierem.
 10. Uczestnik, który odmówi przesłania adresu, na jaki ma zostać wysłana nagroda lub osobistego odbioru nagrody zostanie zdyskwalifikowany.
 11. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na opublikowanie imienia i nazwiska w przypadku wygranej.

 

Nagrody
 1. Nagrodami w konkursie są 3 komplety nagród:

  1 miejsce: Driving light: WLO201 + gadżety marketingowe M-TECH

  2 miejsce: Lampa robocza: WLO604 + gadżety marketingowe M-TECH

  3 miejsce: Lampa robocza: WLO12 + gadżety marketingowe M-TECH

 2. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych Uczestnika konkursu jest Michał Jachowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą M-TECH POLAND sp. z o.o. wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod adresem: Redena 10, 41-807 Zabrze, posługująca się numerami NIP: PL6452532997, REGON: 242745267 oraz adresem e-mail: info@m-tech.pl
 2. Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Organizatora lub w określonych przypadkach poza siedzibą, na podstawie upoważnienia lub umowy powierzenia, jeżeli podmiot zewnętrzny świadczy usługi na rzecz Organizatora i jest to niezbędne dla realizacji konkursu.
 3. Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolna lecz niezbędna do tego, aby móc wziąć udział w konkursie, o czym mowa w §3 pkt. 4.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie konkursu, w tym w celu wyłonienia zwycięzcy, kontaktu ze zwycięzcą oraz publikacją zwycięskiej odpowiedzi na pytanie konkursowe wraz z imieniem i nazwiskiem autora.
 5. Udział w konkursie i akceptacja regulaminu są równoznaczne wyrażeniu zgody na opublikowanie nazwisk Zwycięzców w mediach społecznościowych.
 6.  Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże usunięcie danych będzie skutkowało utratą statusu uczestnika konkursu.
 7. Uczestnik konkursu może cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę kontaktując się z Administratorem danych pod adresem mailowym info@m-tech.pl
 8. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będę udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane uczestników konkursu przestaną być przetwarzane po zakończeniu konkursu.
Postanowienia dodatkowe
 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnik przystępując do konkursu zapewnia, że jest wyłącznym autorem odpowiedzi.
 3. Konkurs może zostać odwołany bez podania przyczyn.
 4. Firma M-TECH POLAND sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.
 5. Informacje o wprowadzanych zmianach będą publikowane na stronie https://m-tech.pl/konkurs24v
 6. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do Organizatora i komisji konkursowej.
 7. Polityka prywatności oraz przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie Organizatora.

 

REGULAMIN PROMOCJI BLACK FRIDAY 2022    

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest spółka :
 2. M-Tech Poland Sp. z o o. z siedzibą w Zabrzu, pod adresem: ul. Redena 10, 41-807 Zabrze, (KRS:0006064684, NIP: 6452532997 ), (zwana dalej “Organizatorem”).
 3. Akcja promocyjna prowadzona będzie pod nazwą: BLACK FRIDAY (zwana dalej “akcja promocyjna” lub “BLACK FRIDAY”).
 4. Promocja przeznaczona jest dla Partnerów Handlowych Organizatora, prowadzących działalność gospodarczą, posiadających indywidualne konta założone w sklepie internetowym Organizatora pod adresem:. https://b2b.m-tech.pl/ identyfikowanych przez Organizatora na dzień uruchomienia akcji promocyjnej (zwani dalej “Uczestnikami promocji”)
 5. Za dzień uruchomienia akcji promocyjnej uważa się 26 listopada 2022 roku. BLACK FRIDAY trwa przez 24 godziny od dnia rozpoczęcia akcji promocyjnej. BLACK FRIDAY dotyczy wyłącznie zamówień złożonych w trakcie trwania akcji promocyjnej.
 6. Decyzje o możliwości przystąpienia do promocji kontrahentów posiadających wymagalne zobowiązania płatnicze wobec Organizatora będą rozpatrywane indywidualnie

 

Warunki akcji promocyjnej:     

 1. Rabaty naliczane są od indywidualnych cen przewidzianych dla Uczestników promocji , aktualnych na dzień akcji promocyjnej.    
 2. Promocje nie łączą się.
 3. Produkty posiadające stałe ceny promocyjne nie są dodatkowo rabatowane w ramach BLACK FRIDAY.
 4. Produkty objęte promocją znajdują się w zakładce Black Friday na platformie B2B: https://b2b.m-tech.pl/
 5. Liczba sztuk produktów promocyjnych została z góry określona. Promocja trwa do wyczerpania stanów magazynowych produktów objętych akcją promocyjną lub do końca trwania BLACK FRIDAY.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do oceny zasadności prośby o potencjalny zwrot lub wymiany produktów z zamówienia objętego akcją promocyjną.
 7. Termin realizacji zamówienia złożonego w ramach BLACK FRIDAY może być dłuższy od standardowego.

ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

 1. BLACK FRIDAY obejmuje wyselekcjonowaną grupę produktów w cenach objętych specjalnym rabatem. Produkty będą oznaczone w widoczny sposób w Panelu Kontrahenta. Dodatkowo Zespół Handlowy będzie udzielał informacji w sprawie produktów i cen na towary objęte akcją promocyjną.
 2. Organizator promocji informuje, że termin realizacji zamówienia może być dłuższy od standardowego. Dokładnych informacji o wysyłce każdorazowo udziela opiekun Uczestników promocji .
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do oceny zasadności prośby o potencjalny zwrot lub wymiany produktów z zamówienia objętego promocją.
 4. Akcja promocyjna obowiązuje tylko w dniu 26 listopada 2022 roku      przez 24h.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania akcji promocyjnej . W przypadku zmiany Uczestnicy promocji      zostaną      poinformowani      o niej poprzez stronę https://b2b.m-tech.pl/.
 2. Uczestnicy promocji przystępując do akcji promocyjnej zgadzają się na jej warunki.
 3. Zdjęcia zawarte w dostępnych materiałach marketingowych mają charakter wyłącznie poglądowy.
 4. Akcja promocyjna zostanie rozliczona po ostatnim dniu trwania BLACK FRIDAY     .
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia akcji promocyjnej przed wyznaczonym terminem granicznym.

 

Powertec Long Life
Regulamin korzystania z 4-letniego okresu gwarancyjnego.

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Podmiotem udzielającym gwarancję jest M-Tech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, adres: ul. Fryderyka Wilhelma Redena 10, 41-807 Zabrze, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 668446, adres poczty elektronicznej: info@m-tech.pl (dalej: Gwarant).
 2. Gwarancja obejmuje produkty marki Powertec Long Life - ksenonowe żarówki samochodowe (dalej: Produkty).

 

§ 2 Warunki objęcia Gwarancją    

1.Gwarancją są objęte Produkty, które:
    1.1 zostały sprzedane przez Gwaranta wyłącznie na rynku detalicznym,
    1.2 zostały sprzedane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub też osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ale sprzedaż nie została dokonana w związku z prowadzeniem tej działalności gospodarczej.
2. Uprawnionym z tytułu gwarancji jest wyłącznie bezpośredni nabywca Produktu.
3. Aby Produkt był objęty gwarancją, nabywca jest zobowiązany zarejestrować produkt na stronie internetowej b2b.m-tech.pl/product-registration w ciągu 30 dni od daty zakupu.
4. Nabywca jest zobowiązany przechowywać unikalny numer seryjny Produktu.

§ 3 Zakres i czas trwania Gwarancji

1.Gwarancja obejmuje powstałe wady, które polegają na niezgodności Produktu z umową, w tym w szczególności:
   1.1. niezupełności Produktu,
    1.2. samoczynnemu uszkodzeniu Produktu.
2. Udzielana gwarancja nie wyłącza uprawnień kupującego przysługujących mu z mocy prawa tj. z tytułu braku zgodności z rzeczy sprzedanej z umową. Środki te przysługują kupującemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na w/w środki ochrony prawnej.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego użytkowania, zaniedbań, wypadków, nieautoryzowanych napraw lub uszkodzeń mechanicznych.
4. Okres gwarancji wynosi 4 lata od daty zakupu Produktu.
5. W razie dokonania napraw Produktu, okres gwarancji nie biegnie na nowo.
6.Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Produktu uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

§ 4 Uprawnienia nabywcy


1. Nabywca w ramach gwarancji może żądać wymiany Produktu na nowy.
2. Nabywca może żądać od Gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub dokumentu elektronicznego.
3.Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują zwrotu kosztów montażu/demontażu Produktu.

§ 5 Procedura gwarancyjna

1. Żądanie z tytułu gwarancji należy zgłaszać w punkcie zakupu Produktu.
2. Nabywca, celem skorzystania z uprawnień z gwarancji powinien posiadać przy sobie:
     2.1. numer seryjny Produktu,
     2.2. Produkt (celem oceny zasadności żądania).
  3. Wyżej wymienione informacje, dokumenty oraz Produkt Nabywca winien okazać w punkcie sprzedaży pod rygorem nieuznania żądania.
4. Żądanie Nabywcy zostanie rozpatrzone przez Gwaranta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, chyba że analiza zasadności żądania wymaga dłuższego terminu. W takim przypadku Nabywca zostanie przez Gwaranta o tym fakcie poinformowany przed upływem czternastodniowego terminu na rozpatrzenie żądania.
5. W razie uznania żądania, Gwarant na swój koszt wyśle Nabywcy nowy Produkt wolny od wad do punktu zakupu.
6. Wysyłka odbędzie się przesyłką kurierską.

§ 6 Dane osobowe

1. W ramach udzielonej Gwarancji Gwarant będzie przetwarzał dane osobowe nabywcy.
2. Dane osobowe nabywcy nie będą przekazywane poza obszar UE, ani nie będą podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
3. Dane osobowe nabywcy będziemy przetwarzać wyłącznie w celu obsługi roszczeń gwarancyjnych i walidacji posiadanych uprawnień gwarancyjnych oraz w celu kontaktu związanego z obsługą w/w roszczeń.
4. Dane osobowe przestaną być przetwarzane po upływie okresu udzielonej gwarancji.
5. Przetwarzamy:
      51. imię i nazwisko Nabywcy,
      5.2. adres poczty elektronicznej,
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne celem objęcia gwarancją i skorzystania z uprawnień z tytułu udzielanej gwarancji.
7. Szczegółowe informacje w przedmiocie ochrony danych osobowych, w tym informacje w przedmiocie uprawnień przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się pod linkiem https://m-tech.pl/polityka-prywatnosci/.

 

© SolEx B2B