M-TECH POLAND sp. z o.o. w chwili obecnej jest w trakcie realizacji projektu dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, W ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych – GO TO BRAND


TEMAT PROJEKTU:

Wprowadzenie Spółki M-TECH na nowe międzynarodowe rynki perspektywiczne ( USA; Meksyk; Australia; RPA i Rosja ) oraz wzrost sprzedaży na rynki europejskie, w szczególności poprzez wypromowanie nowego produktu Retrofity M-Tech Platinum typów C5W, W5W


KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Na potrzeby promocji wybranych produktów opracowano model kampanii marketingowej, oparty na udziale w targach oraz wzięciu udziału w indywidualnych misjach gospodarczych ( połączonych ze zwiedzaniem targów). Wybrane Imprezy targowe: Dwie imprezy na rynku perspektywicznym USA w Las Vegas APEX w roku 2018 i 2019, jak również kluczowe imprezy organizowane w Europie we Francji EQUIP AUTO (2019 rok); w roku 2018 dwie imprezy targowe AUTOMECHANIKA zarówno w Niemczech, jak i Wielkiej Brytanii oraz dwie imprezy targowe w roku 2018 i 2019 we Włoszech AUTOPROMOTEC. Imprezy te umożliwią nie tylko śledzenie nowych trendów, ale również pozyskanie kontrahentów z zarówno rynku amerykańskiego, jak i nowych kontrahentów z rynków europejskich. W celu pozyskania nowych klientów z pozostałych rynków perspektywicznych takich jak Meksyk, Australia oraz RPA – oprócz wystawiennictwa na targach w USA (klienci z tych krajów, głównie uczestniczą w targach na rynku amerykańskim), odbędą się indywidualne misje gospodarcze podczas odbywających się w tych krajach targów branżowych. Będzie to niewątpliwie najlepsza okazja do odbycia spotkań, z jak największą ilością potencjalnych klientów. Polityka indywidualnych rozmów podczas misji gospodarczych będzie również zastosowana w przypadku rynku rosyjskiego. Ponadto zostanie dokonany zakup specjalistycznej usługi doradczej związanej z wejściem na perspektywiczny rynek USA w zakresie badania rynku, wyselekcjonowania grupy docelowej potencjalnych partnerów, określenia ram prawnych obowiązujących na rynku amerykańskim. Działania informacyjno-promocyjne to wykonanie oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocy


CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności spółki M-TECH na rynkach międzynarodowych (w szczególności na rynku amerykańskim), poprzez budowę świadomości marki M-TECH wśród odbiorców zagranicznych, dzięki prowadzonym w ramach projektu działaniom, umożliwiającym wypromowanie nowych produktów Spółki na rynkach amerykańskim, meksykańskim, RPA, rosyjskim, australijskim oraz europejskim. Cel zostanie osiągnięty poprzez rozwinięcie eksportu, pozyskanie nowego rynku zbytu (nowe rynki perspektywiczne) i kluczowych klientów oraz promocję i budowę konkurencyjnej pozycji Marki firmy M-TECH na rynku zagranicznym. Zaplanowane główne cele w zakresie umiędzynarodowienia firmy, będą miały bezpośredni wpływ na zwiększenie przychodów z eksportu jak też umiędzynarodowienie polskich produktów oraz pokazania polski jako solidnego partnera biznesowego na arenie międzynarodowej – realizacja Celu głównego konkursu – promowanie Marki Polskiej Gosp


Nazwa Beneficjenta: M-Tech POLAND Sp. z o.o.
Wartość projektu: 1 019 412,00 PLN
Wartość dofinansowania: 677 550,00 PLN


© SolEx B2B